Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Grupa CSV Sp. z o.o. (dalej Sklep) dostępny jest pod adresem https://sklep.csv.pl i prowadzony jest przez GRUPA CSV Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70-812 Szczecin zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000390775, posiadającą NIP 534-247-60-33 i REGON 143.024.171, o kapitale zakładowym w wysokości 66.291.000 zł. 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem: GRUPA CSV Sp. z o.o, ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, adres mailowy: tbok@csv.pl, Numer telefonu Sprzedawcy: +48 91 461 25 06. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16, w dni robocze, opłata za połączenia według stawek operatora telekomunikacyjnego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu. 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł. 3. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są wyrażone w cenach netto oraz brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to cen produktów zamówionych, w których zamawiający potwierdził zamówienie. Sklep może wycofać towary z oferty bez uprzedzenia. 5. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy. 6. Firma świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz kupujących: a) sprzedaż towarów, b) udostępnienie kupującemu indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na dokonywanie zakupu towarów (dalej Konto), c) otrzymywanie przez kupującego, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat Sklepu, na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne (Newsletter). 7. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje kupującemu możliwość realizacji zamówień, a także wgląd do historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z kodów rabatowych jeśli takie są wprowadzone. 8. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez kupującego formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zakładam Konto”. 9. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Kupujący powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie. 10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez kupującego danych logowania osobom trzecim. 11. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1. 12. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, kupujący będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Firmę. 13. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na adres: tbok@csv.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania Newslettera lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji zawartego w każdym otrzymanym Newsletterze. 14. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie. 15. Kupujący jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 16. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez niego produktów, składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta oraz otrzymywania informacji na temat Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

§ 3 Zasady składania zamówienia

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Kupujący przed złożeniem zamówienia w Sklepie, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych. 2. Zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 3. W celu złożenia zamówienia, należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych. 4. Po utworzeniu Konta, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło). Hasło podane przy rejestracji Konta może zostać zmienione przez kupującego, po zalogowaniu się na Konto. 5. W celu złożenia zamówienia, kupujący dokonuje wyboru towarów, sposobu i adresu dostawy, adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeśli wybrano) oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia. 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. 7. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. 8. Sklep wysyła towar za pomocą firm spedycyjnych: Schenker, Raben lub TNT. Przesyłka kurierska może być opłacona z góry lub pobraniowa. W przypadku pobrania klient ponosi dodatkowy koszt w wysokości 5 zł. Koszt przesyłki niezależnie od ilości zamówionego towaru wynosi 20 zł brutto. 9. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia o wartości 500 zł netto (615 zł brutto) sklep internetowy nie pobiera opłaty za przesyłkę. 10. Po złożeniu zamówienia na towar, na podany adres poczty elektronicznej kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej oraz kosztów. 11. Zamówienia nie wymagają elektronicznego potwierdzenia przez kupującego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej. 12. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen towarów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu. 13. Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu poprzez kontakt z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod adresem tbok@csv.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 461 25 06 (opłata za połączenie według stawek operatora). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części towarów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze i mogą być zgłaszane do czasu realizacji zamówienia przez Firmę (skompletowania zamówienia oraz przygotowania go do wysyłki). Zmiana zamówienia przez zamawiającego wymaga zgody Firmy, która zostanie przesłana emailem.

§ 4 Zasady realizacji zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie, realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku i wyłącznie na terenie RP. 2. Dostępność towaru oznacza czas realizacji zamówienia i przyjmuje następujące oznaczenia: 3. Na magazynie - produkt znajduje się w naszym magazynie, a. 7 dni roboczych - produkt zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia, b. 14 dni roboczych - produkt zostanie wysłany w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, c. Zapytaj o dostępność - produkt dostępny jest na zamówienie. 4. Oznaczenie dostępności informuje, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od chwili złożenia zamówienia do momentu skompletowania zamówionych produktów i przygotowania ich do wysyłki. 5. Czas dostawy to zazwyczaj następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki w przypadku przesyłki kurierskiej. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu. 6. Zamówienia złożone do godziny 11 w danym dniu roboczym wysyłane jest do klienta w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 11 są wysyłane w następny dzień roboczy. 7. Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie produktów do zamówienia) oraz przewidywany czas dostawy (w zależności od wybranej formy). 8. W zależności od wybranej przez kupującego formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu wysłania kupującemu potwierdzenia realizacji zamówienia i po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia, i uznania rachunku Sklepu kwotą zamówienia. 9. Jeżeli z powodu niedostępności towarów objętych zamówieniem, Sklep nie może zrealizować zamówienia w całości, poinformuje o tym kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zawarcia umowy i zwróci ewentualnie wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez kupującego. 10. Jeżeli z powodu niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sklep nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować kupującemu: a. anulowanie całego zamówienia - zgoda kupującego oznacza zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia, b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - zgoda kupującego oznacza obowiązek Sklepu realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie, c. podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku przesyłkach). Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. 11. Jeśli kupujący dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego części, Sklep zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty anulowania zamówienia. 12. Jeśli kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z kupującym z przyczyn nie leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy kupującemu towary, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie i ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 13. W przypadku podania przez kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. 14. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon.

§ 5 Formy i koszty dostawy

1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony za pośrednictwem przesyłki kurierskiej pod wskazany przez kupującego adres. 2. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu i zamawiający zwróci koszty Sklepu związane z nieodebraną przesyłką, w tym koszty dostawy. 3. Sklep wysyła towary za pomocą firm kurierskich Raben, Schenker, TNT oraz Paczkomaty InPost. 4. Zamówienia wysyłane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu od 2 do 21 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia i otrzymania zapłaty przez Sklep, lub w terminie od 2 do 21 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji. 5. Terminy dostawy są orientacyjne, a Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwłokę przewoźnika, chyba, że dany Klient jest konsumentem. 6. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku od 8-16. 7. Klient będzie obciążany kosztem dostawy w zależności od wartości zamówionego towaru i wybranej metody dostawy. Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto (615 zł brutto) przesyłka dostarczana jest bezpłatnie. Przy zamówienie poniżej 500 zł netto (615 zł brutto) koszt przesyłki 24,60 zł brutto. Koszt pobrania to 5 zł brutto. 8. Klient jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera chyba, że przedmiot zamówienia dostarczany jest do paczkomatu. W przypadku stwierdzenia widocznego naruszenia lub braku jakichkolwiek zabezpieczeń lub innych okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w dostawie, należy każdorazowo sporządzić protokół szkody/odchyleń/rozbieżności dla całej przesyłki. 9. Nieprawidłowości w dostarczonej przesyłce (ilość towaru, uszkodzenia) należy zgłaszać do Telefonicznego Biura Obsługi Klienta – tbok@csv.pl – nie później niż 24 h (w dni robocze) od dostarczenia przesyłki. 10. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem. 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z towarów, w tym odstępstwa od ich przeznaczenia określonego w karcie technicznej.

§ 6 Formy płatności

1. Sklep internetowy CSV umożliwia następujące formy płatności: a. Limit kredytowy – tą formę płatności mogą wybrać klienci CSV z przyznanym limitem kredytowym. Informacje na temat możliwości uzyskania limitu można uzyskać u swojego opiekuna handlowego lub pod adresem:tbok@csv.pl b. Przesyłka za pobraniem – wybierając tą formę płatności zapłata za zamówiony towar następuje w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. c. Przedpłata na konto – przy złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację e-mail z numerem rachunku, na który należy dokonać płatności. Po potwierdzeniu płatności przez bank Sklep przystąpi do realizacji zamówienia. d. Szybkie płatności (obsługiwana przez Payu) – popularna możliwość dokonywania opłat za pomocą szybkich płatności. Podstawowa zaleta tego rozwiązania to otrzymanie natychmiastowo przez CSV środków. Umożliwia to skrócenie czasu na oczekiwanie zamówienia. Obsługiwane banki: mbank, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, Inteligo, Bank CA, iPko, ING, Eurobank, Cityy Handlowy, Deutche Bank, Bank Millenium, BOŚ Bank, Alior Bank, T Usługi Bankowe, PBS Bannk, Idea bank, BGŻ BNP Paribas, GET IN BANK, Noble Bank, Płacę z Orange oraz płatności BLIK. e. Odroczona płatność (obsługiwana przez Payu) – to nowa forma płatności obsługiwana przez Payu. Umożliwia ona zamówienie towaru dziś, a opłacenie go dopiero po 30 dniach. Za zakupy nie trzeba płacić z góry. Aby skorzystać z tej formy finansowania zamówienia należy wypełnić krótki formularz oraz posiadać dowód osobisty. Po pozytywnej weryfikacji przez pożyczkodawcę CSV otrzyma informację o wpłacie i Sklep będzie mógł kompletować i wysłać zamówienie.

§ 7 Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, kupującemu jeśli jest konsumentem: a. przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady. b. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę albo Firma nie wymieniła towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. c. konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, telefonicznie lub drogą mailową: Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (pon. - pt. 8:00 - 16:00) ul. Pomorska 58-60 70 – 812 Szczecin E-mail: info@csv.pl tel. +48 91 461 25 06 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Telefoniczny Dział Obsługi Klienta skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji. 5. Firma rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając kupującego o sposobie dalszego postępowania. 6. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma nie ustosunkuje się do żądań kupującego, oznacza to, iż uznała reklamację. 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Firma.

§ 8 Reklamacje jakości produktu lakierniczego i kolorystyczne przez kupujących innych niż konsumenci

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi Klient zobowiązany jest poinformować Sklep w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu. 2. Klient zobowiązany jest do przekazania Sklepowi próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru partii / numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy na odpowiednim formularzu/protokole reklamacyjnym CSV. 3. Próbka produktu nie podlega zwrotowi. 4. W przypadku reklamacji kolorystycznej dodatkowo Klient zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie wykonanego natrysku próbnego lub próbki sporządzonego koloru gotowego. 5. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu Sklep zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Klienta i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości, jako odpowiednika produktów zareklamowanych przez Klienta. W szczególnych wypadkach Dostawca dopuszcza możliwość wypłaty rekompensaty w formie pieniężnej po uprzednich konsultacjach z Klientem. 6. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu i trwa maksymalnie do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie. 7. W przypadku różnicy zdań między Sklepem a Klientem w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą. 8. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonej reklamacji Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami zleconej analizy technicznej. 9. W sprawach nieuregulowanych do reklamacji jakości produktu lakierniczego i kolorystycznych dokonywanych przez Klientów innych niż konsumenci, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4 – 7.

§ 9 Odstąpienie od umowy (dotyczy umów konsumenckich)

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kupujący będący Konsumentem, który nabył towar, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Firmy), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez kupującego lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy tbok@csv.pl. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru Firmie, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 4. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Firmy wskazany powyżej. Do zwrotu należy dołączyć wypełniony druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 5. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Firma nie odbiera kierowanych na adres Firmy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do umowy m.in: a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 7. Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy. 8. Firma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). 9. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 10. Sklep dokona zwrotu płatności przelewem na rachunek, którego użył kupujący do zakupu produktu lub w inny sposób, który nie wiąże się dla kupującego z żadnymi kosztami.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Firma. 2. Przy składaniu zamówienia kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę swoich danych osobowych. 3. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę może uniemożliwić dokonywanie przez kupującego zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 4. Firma przetwarza dane osobowe w celu zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez kupującego, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez kupującego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną. 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Firma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. 6. Firma zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 7. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto. 8. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim została ona wycofana. Kupujący ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Dane kupującego mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz w celu informatycznego zarządzania Sklepem IDEO Spółce z o.o. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów 10. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych kupujących określa polityka prywatności stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu i poinformowania o zmianie regulaminu za pośrednictwem Konta. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 3. Firma dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy. 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Spółką a kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. W przypadku kupujących, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Firmy.
Powrót do strony głównej