Polityka prywatności

sklepu internetowego SKLEP.CSV.pl prowadzony przez Grupa CSV Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Pomorskiej 58-60, 70-812 Szczecin zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000390775, posiadającą NIP 534-247-60-33 i REGON 143.024.171, o kapitale zakładowym w wysokości 66.291.000 zł. zwanego dalej „Firmą”
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Firmie przez kupujących w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma. 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę na podstawie zgody wyrażanej przez kupującego w celu zawierania z kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez kupującego, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez kupującego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora danych osobowych do przetwarzania ich na podstawie samych przepisów prawa. 4. Firma pozyskuje informacje o kupujących użytkownikach i ich postępowaniu w następujący sposób: a) poprzez zbieranie informacji dobrowolnie wprowadzonych w formularzach przez kupujących, b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. 5. Gromadzenie plików „cookies” przez Firmę odbywa się w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług odpowiednich dla danego kupującego przygotowanych specjalnie dla jego potrzeb na podstawie decyzji dotychczas podejmowanych przez kupującego co do kupowanych przez niego towarów. 6. Dane podane w konkretnym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji np. w celu ustalenia adresu doręczenia zakupionych towarów. 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, poza przypadkami zgodnego z prawem żądania wystosowanego przez organy władzy publicznej (np. Policję, Prokuraturę lub sądy) oraz przekazania danych w celu informatycznego zarządzania Sklepem IDEO Spółce z o.o. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów. 8. Do danych osobowych podanych Firmie zarówno w formularzach, jak i w inny sposób, osobie fizycznej, której one dotyczą, przysługuje wgląd. Osoba ta ma również prawo do zażądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim została ona wycofana. Kupujący oraz osoba, której dane osobowe dotyczą, ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. W celu wykonywania uprawnień, o których mowa w punkcie 8., kupujący może wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres e-mail tbok@csv.pl 10. Firma zastrzega prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologiczny, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Firma będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały, w tym za pośrednictwem Konta. 11. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, Firma udzieli wszelkich stosownych wyjaśnień pod adresem e-mail tbok@csv.pl
Powrót do strony głównej