Reklamacje i zwroty

Reklamacje mogą dotyczyć: - dostawy; - jakości produktu lakierniczego w odniesieniu do jego specyfikacji technicznej; - reklamacji kolorystycznej; - sprzętu. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać: Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta (pon. - pt. 8:00 - 16:00) ul. Pomorska 58-60 70 – 812 Szczecin E-mail: info@csv.pl tel. +48 91 461 25 06

Reklamacje dostawy

Klient jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia widocznego naruszenia lub braku jakichkolwiek zabezpieczeń lub innych okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia nieprawidłowości w dostawie, należy każdorazowo sporządzić protokół szkody/odchyleń/rozbieżności dla całej przesyłki. Nieprawidłowości w dostarczonej przesyłce (ilość towaru, uszkodzenia) należy zgłaszać do Telefonicznego Biura Obsługi Klienta – tbok@csv.pl – nie później niż 24 h (w dni robocze) od dostarczenia przesyłki.

Reklamacja jakości produktu lakierniczego i kolorystyczna

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości produktu z jego danymi technicznymi, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie do 7 dni od czasu zauważenia wadliwości zakupionego produktu. 2. Klient zobowiązany jest do przekazania Dostawcy próbki wadliwego produktu wraz z opisem wady, podaniem nazwy wyrobu, numeru partii / numeru seryjnego lub kodu paskowego, daty produkcji i daty otrzymania dostawy na odpowiednim formularzu/protokole reklamacyjnym CSV. 3. Próbka produktu nie podlega zwrotowi. 4. W przypadku reklamacji kolorystycznej, dodatkowo Klient zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie wykonanego natrysku próbnego lub próbki sporządzonego koloru gotowego. 5. W przypadku potwierdzenia wadliwości produktu, Dostawca zobowiązuje się do odebrania wyrobu od Klienta i dostarczenia w zamian produktu o poprawnej jakości i ilości, jako odpowiednika produktów zareklamowanych przez Klienta. W szczególnych wypadkach Dostawca dopuszcza możliwość wypłaty rekompensaty w formie pieniężnej po uprzednich konsultacjach z Klientem. 6. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu i trwa maksymalnie do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie. 7. W przypadku różnicy zdań między Dostawcą a Odbiorcą w kwestii klasyfikacji danego produktu jako niezgodnego z wymaganiami jakościowymi, będzie miało miejsce badanie kontrolne wykonane przez dowolną niezależną instytucję badawczą. 8. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonej reklamacji, Dostawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami zleconej analizy technicznej.
Powrót do strony głównej